Vitilbyr

Med et sterkt fagmiljø innen avfall og gjenvinning kan Mepex tilby et bredt spekter av tjenester.

Vi påtar oss oppgaver både nasjonalt og internasjonalt, og jobber med prosjekter både for myndigheter, offentlig sektor, organisasjoner og det private næringsliv.

Analyser

Et godt beslutningsgrunnlag er viktig for et hvert prosjekt som skal gjennomføres. Mepex har lang erfaring, god kunnskap og praktiske verktøy for gjennomføring av ulike typer analyser.

 • Avfallsanalyser
 • Matsvinnanalyser
 • Miljøkartlegging
 • Materialstrømmer
 • Avfallsstatistikk
 • Spørreundersøkelser
 • Markedsanalyser
 • Miljøkonsekvenser
 • Miljø- og klimaregnskap
 • Økonomiske analyser

Visste du at i gjennomsnitt brukes et klesplagg i Norge3-5 dager per år?

Utredninger og planer

Gode planer med de beste tiltakene som balanserer hensyn til miljø- og kostnadseffektivitet blir mer og mer viktig. Mepex gjennomfører planarbeid for både private bedrifter og kommuner som setter seg nye mål og har behov for å forbedre dagens løsninger. Vi gjennomfører også utredninger knyttet til endringer i nasjonalt regelverk.

 • Avfallsplaner og -strategier
 • Forretningsutvikling
 • Planer for grønne innkjøp
 • Konsekvensutredninger
 • Handlingsplaner
 • Kommunikasjon og formidling
 • Scenarier og framskrivninger

Visste du at hver innbygger i Norge i gjennomsnitt kaster 18,7 kg plastemballasje i året?

Nye sirkulære konsepter

Mepex hjelper virksomheter som vil arbeide med sirkulær økonomi i praksis og få til grønn vekst. I sirkulærøkonomien er målet å beholde ressursene lengst mulig i kretsløpet gjennom ombruk, reparasjon, oppgradering og materialgjenvinning.

 • Matsvinn
 • Design for gjenvinning
 • Ombruksløsninger
 • Sporbarhet og revisjon verdikjede
 • Produsentansvar
 • Pant -og returordninger
 • Prosess- og innovasjonsledelse
 • Kurs, foredrag og studieturer
 • Forskningsformidling
 • Samfunnsansvar (CSR)

Visste du at om du panter en flaske, sparer du nok energi til å fullade mobilen 70 ganger?

Prosjektgjennomføring

Mepex legger til rette og sørger for å gjennomføre bærekraftige og sirkulære kildesorteringsløsninger og returordninger. Vi finner frem til helhetlige og kostnadseffektive systemer som sikrer en høy grad av materialgjenvinning og en miljø- og ressurseffektiv utnyttelse av avfallet.

I mer enn 30 år har Mepex hatt prosjektledelsen for byggherre ved bygging av ulike anlegg for avfallsenergi nasjonalt og internasjonalt.  Utforming av kontrakter og kontraktsoppfølging av teknisk leveranse står sentralt. Vår kunnskap til leverandørmarkedet og ulike løsninger er avgjørende for et vellykket resultat.

Vår solide erfaring gjør at vi kan tilby prosjektledelse og -oppfølging i alle faser av byggeprosessen, koordinere utbyggingsprosjekter og arbeide med systematiske vedlikeholdsplaner. Vi påtar oss også prosjekter hvor vi er oppdragsgivers representant i hele eller deler av anskaffelses- og byggeprosessen.

 • Kildesorteringsløsninger
 • Sorteringsanlegg for restavfall, plast, metaller og bunnaske
 • Anlegg for materialgjenvinning plast
 • Sorteringsanlegg for metall og bunnaske
 • Anlegg for behandling av farlig avfall
 • Forbrennings- og gassrenseanlegg
 • Varmepumpeanlegg
 • Karbonfangstanlegg
 • Tekniske revisjoner og vedlikehold
 • Biogassanlegg
 • Dypoppsamling og avfallssug
 • Gjenvinningsstasjoner
 • Innkjøp og kontrakter
 • Rapportering, kontroll og revisjoner

Visste du at vi sparer 2,5 kg CO2 per kilo materialgjenvunnet aluminium?